Notícies

Protocol COVID

Publicat el dia 31.08.2020

Pòster Protocol

Compartim la normativa interna que ens ajudarà a tornar a l'activitat amb la màxima seguretat.

PROTOCOL DE SALUT VEDRUNA GRÀCIA BÀSQUET 20-21

 

ENTRADA AL RECINTE (VEDRUNA O JOSEP MARIA DE SAGARRA)

- Serà imprescindible que tothom entregui signada la declaració responsable. En el cas dels menors, seran els pares qui hauran d’omplir el paper. Aquesta declaració s’haurà d’entregar abans de començar els entrenaments o, en el seu defecte, el primer dia d’inici de l’activitat. En cas de no portar-la, NO ES PODRÀ ENTRENAR SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA.

- Tot l’equip entrarà (i sortirà) de forma conjunta a la instal·lació. Per això es recomana màxima puntualitat.

- A l’entrada, hi haurà gel desinfectant per a les mans i una estoreta per poder desinfectar la sola de les sabates. També serà imprescindible passar aquesta desinfecció abans d’endinsar-se en el recinte.

- S’haurà de romandre amb mascareta el màxim temps possible, excepte durant l’estona d’entrenament.

- Es prendrà la temperatura a tothom abans d’entrar al recinte. No podrà entrar ningú amb una temperatura corporal superior a 37’1º. ESPAIS D’ENTRADES I SORTIDES Totes les entrades i sortides es realitzaran en bloc, tot l’equip junt!!

 

ESCOLA VEDRUNA

- L’entrada es farà sempre pel carrer Gran de Gràcia. Els esportistes només podran accedir a la instal·lació 15 minuts abans de l’hora assignada de pista. Romandran al passadís exterior, fent el seu escalfament corresponent, fins que l’equip anterior hagi finalitzat la seva activitat. En cas que algun familiar acompanyi als esportistes, haurà de quedar-se a l’exterior de l’escola. En cap cas, podrà accedir dins del recinte, ni a l’espai exterior ni interior.

- La sortida es farà sempre pel carrer Pérez Galdós. Els jugadors i jugadores hauran d’abandonar l’escola immediatament després d’haver acabat els seus estiraments (els podran realitzar a l’espai de Pérez Galdós). En cas que algun familiar reculli als esportistes, haurà d’esperar a l’exterior de l’escola.

 

ESCOLA JOSEP MARIA DE SAGARRA - L’entrada es farà sempre per l’accés principal. Els esportistes només podran accedir a la instal·lació 15 minuts abans de l’hora assignada de pista. Romandran al passadís interior, fent el seu escalfament corresponent, fins que l’equip anterior hagi finalitzat la seva activitat. Un cop l’equip anterior hagi finalitzat, accediran a la pista per les escales més interiors. En cas que algun familiar acompanyi als esportistes, haurà de quedar-se a l’exterior del pavelló. En cap cas, podrà accedir dins del recinte.

- La sortida es farà sempre per l’accés principal. Els jugadors i jugadores hauran d’abandonar el pavelló immediatament després d’haver acabat els seus estiraments (els podran realitzar al passadís interior).

- En cas que algun familiar reculli als esportistes, haurà d’esperar a l’exterior del pavelló. ÚS DELS VESTIDORS

- No es podrà fer ús dels vestidors. Romandran tancats. Demanem que vingueu canviats de casa.

- S’habilitarà un espai concret per tal que els esportistes puguin canviar-se les vambes, deixar les bosses i les seves cantimplores corresponents (no es poden compartir aigües ni beure de les aixetes!).

 

NETEJA (VEDRUNA O JOSEP MARIA DE SAGARRA)

- Un cop finalitzada l’activitat esportiva de cada grup, s’hauran de desinfectar les zones de més impacte: o Pilotes. o Material esportiu o Zona de canvi dels esportistes. o Zona d’estiraments dels esportistes (en cap cas els jugadors poden estar en contacte directe amb el terra, caldrà que utilitzin una tovallola o estora)

- Les pistes han de romandre buides durant 10 minuts entre entrenaments per garantir una bona ventilació. És imprescindible complir les hores amb el màxim rigor.

GRUPS ESTABLES

“Es considera grup estable, els grups que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les activitats de forma conjunta, estable i continuada en el temps. És a dir, els que de forma continuada tenen contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres ha presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el període d’estabilització del grup, és a dir, 14 dies. Fins que no es consideri estabilitzat el grup, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte”. Per tant, durant els primers 14 dies d’entrenament NO es podrà fer cap doblatge en cap circumstància. Un cop estabilitzats els grups, es permetran els doblatges en funció de les necessitats esportives.

GESTIÓ DE CASOS

Si es detecta un cas positiu en Covid seguirem el protocol establert pel Departament d’Ensenyament. “En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARSCoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixerne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien:

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable à tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) à tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais à tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció

Protocol COVID